Резултати испита од 26. јуна 2021., проф. Петар Лукић

Post Reply
plukic
Posts: 110
Joined: 24.05.2016. 13:27

Резултати испита од 26. јуна 2021., проф. Петар Лукић

Post by plukic »

У прилогу су резултати испита одржаног 26. јуна 2021.

1. Коментар задатака

Задаци су били школски, рађени кроз исте или сличне основне примере на предавањима и лаки (на предавањима су рађени и објашњавани и знатно сложенији примери).

- 1. задатак - Студент треба да примени Омов закон и Кирхофове законе -
Дат је напон на отпорнику познате отпорности, тако да се лако одређује и струја која протиче кроз овај отпорник. Иста струја протиче кроз све ел. компоненте које се налазе у грани у којој је и поменути отпорник, у овом случају то су још два отпорника познате отпорности. Лако се налази напон на сваком од тих отпорника као и укупан напон на сва три отпорника (може да се одреди и еквивалентна отпорност три серијски везана отпорника, производ ове еквивалентне отпорности и струје која је одређена даје напон између чворова између којих се налази и разматрана грана са три отпорника). Напон између поменута два чвора је истовремено и напон на преостале две гране. У једној од те две гране се налази само један отпорник па је лако одредити његову струју. Применом КЗН одређује се и струја треће гране, то је струја која протиче кроз батерију. Збир напона батерије и напона на отпорнику (производ струје која протиче крор овај отпорник и истовремено батерију, и саме отпорности) серијски везаном са батеријом, једнак је напону између два једина чвора овог ел. кола. Одатле се лако налази тражени напон батерије. Ккао је струја батерије већ одређена, производ напона и струје батерије (за усаглашене реф смерове) даће снагу батерије.
Могло је и на други начин, па и применом Методе контурних струја или Методе потенцијала чворова, али је то компликовање без разлога.
- 2. задатак - Студент треба да примени израз за вектор јачине ел стат поља које потиче од тачкастог наелектрисања (овај израз треба знати, спада у основне дефиниционе изразе). Одмах се могу нацртати ова два вектора и из написаног израза одредити растојање а (страница троугла). Резултантно поље добија се сабирањем вектора појединих поља (има их два, од сваког тачкастог наелектрисања по једно). Из разлога симетрије, хоризонталне пројекције (пројекције паралелне са замишљеном правом на којој леже тачкаста наелектрисања) ова два вектора се међусобно потиру. Вертикалне пројекције су истог правца и смера (и интензитета) па се сабирају. То је и правац и смер резултантног ел. стат. поља. Значи, интензитет резултантног поља једнак је збиру две вертикалне пројекције појединих поља. Ово је право решење, јер се може применити и када има више тачкастих наелектрисања, па и бесконачно много. Кандидати су на испиту задатак решавали применом одговарајућих математичких правила (теорема), што је у овом случају могуће, али не даје праву слику физике саме појаве.
- 3 задатак - Студент треба да примени основни израз који дефинише електромагнетну силу која делује на проводник са струјом када се овај налази у магнетном одн. електромагнетном пољу као и Амперов закон из кога одређује вектор магнетске индукције. Коначни "готови" изрази нису основни. Свакако је добро знати их, тако да се лако може проверити да ли је добро све изведено. Наравно, тешко је памтити изразе за проводнике различитих облика (и зато је потзребно извођење). У овом задатку се мислило на бесконачно дугачке праволинијске проводнике занемарљивих димензија попречног пресека, који се налазе у ваздуху. Како то није изричито речено, у олпштем случају може бити и реч о два кружна нпр. концентрично постављена проводника, са струјама, који међусобно такође делују ел. магн. силама и подфужним силама. Дакле, све увек треб гледтаи шире, не учити поједине задатке напамет - то нема сврху осим за вежбање меморије.
- 4. задатак - Студент треба да примени знање везано за тзроугао снаге и троугао импедансе. Квадрат модула комплексне привидне снаге једнак је збиру квадрата активне и реактивне снаге. Одатле се одређује модуо комплексне привидне снаге који је, с друге стране, једнак производу модула импедансе (на којој су дотичне снаге) и квадрата ефективне вредности струје која, при овим снагама, кроз импедансу протиче. Одатле се одређује квадрат ефективне вредности поменуте струје. Активна снага на импеданси једнака је производу реалног дела импедансе (активне отпорности односно отпорносати) и квадрата поменуте ефективне вредности струје, док је реактивна снага једнака производу имагинарног дела импедансе (реактивне отпорности) и квадрата већ помињане ефективне вредности струје. Одатле се налази реални и имаг. део импедансе.
- 5. задатак - Студент треба да примени Гаусов закон и Дефинициони израз за потенцијал тачке у ел. стат пољу.
- 6. задатак - питање - Студент треба да примени израз за везу између напона и струје на калему, израз који повезује рад који изврше силе електростатичког поља при премештању тачкастог наелектрисања из једне у другу тачку, као и дефинициони израз за јачину ел. струје. Сагласан сам са коментарима појединих студената да се примењује и израз за енергију, чиме се излази из оквира Електротехнике, али то спада у општа знања. Генерално, реч је о уско теоријском, специфичном питању, које за праксу нема значај (физика проблема се не види при дефинисању јединице Хенри, поред осталог, преко јединице килограм, па и секунд). Без иобзира на поменуто, питање је веома занимљиво и показује владање широким знањем.


2. Уместо класичног увида у радове, самостална процена студената како су испитне задатке урадили

С обзиром да су дата детаљна упутства како се задаци решавају (дат је одговор како се задаци тачно решавају), студенти имају слику шта су сами на испиту тачно урадили.
Уместо директног увида у радове, студенти могу стећи слику о грешкама на основу напомена које су унете у табелу (дат је одговор на питање "шта сам погрешио?").


3. Коментар оцењивања

По договору, ФОРМАЛНО, испит су положили сви студенти који имају укупно 51 и више поена (од максимално могућих 110). У ту категорију су увршћени и стуиденти који имају више од 40 поена, тако што им је потребан број поена (до 51) дописан.


4. Студенти:
1. Петровић Филип 397 (или 307)/14
2. Црвенковић Владимир 586/18
3. Телебак Катарина 532/18
4. Станковић Марија 497/18
5. Петровић Снежана 410/18
6. Петровић Никола 408/18
7. Милошевић Филип 325/18
8. Војводић Ђорђе 60/18
треба да се јаве у понедељак 5. јула 2021. у 14 часова, у Лабораторији за електрот5ехнику (сала 2 , поред Студентске службе), проф. Петру Лукићу. Тада ће бити утврђена њихова оцена. Уколико се не јаве, сматраће се да су одустали од испита и биће им унета негативна оцена 5(пет).

Проф. др Петар Лукић.
Attachments
Ocene jul 2021.xlsx
(30.19 KiB) Downloaded 271 times

Post Reply