Zadatak Rad 2, jesen 2021. - prof. Petar Lukić

Post Reply
plukic
Posts: 111
Joined: 24.05.2016. 13:27

Zadatak Rad 2, jesen 2021. - prof. Petar Lukić

Post by plukic »

Poštovane koleginice i kolege,

u okviru drugog dela kursa iz predmeta BMIO, potrebno je da uradite kraći rad po uputstvu koje sledi.

1. Pronaći u literaturi naučni rad, objavljen u poslednje tri godine, u naučnom časopisu ili u zborniku radova sa naučne konferencije, iz oblasti BMIO, a koji ima temu iz jedne od sledeće tri oblasti:
a) primena računara posebne namene u BMIO;
b) primena bioinformatike u BMIO;
v) primena 3D štampe u BMIO.

Napomena: Pored računara opšte namene, koje svi koristimo, postoje i računari posebne namene. Računari posebne namene služe za kontrolu i upravljanje procesima i sistemima (odnosno delovima procesa i sistema). Tako npr, pomoću računara posebne namene može se upravljati (i kontrolisati) letelicaama, železničkim saobraćajem, vozilima, oruđem/oružjem, telefonskim saobraćajem, proizvodnim linijama i proizvodnim pogonima, sistemima za grejanje i hlađenje, sistemom semafora, a i različitim medicinskim uređajima,opremom i napravama koje se koriste u medicini (npr. različiti uređaji za snimanje i skeniranje organizma, počev od samog osnovnog uređaja, preko računarskog sklopa koji povezuje lekara sa uređajem, pa do računarskog dela koji obezbeđuje precizno podešavanja položaja stola na kome se pacijent nalazi), pa i pokretima čoveka - programabilnim mišićnim stimulatorom i sl,

2. Napisati rad u kome će biti ukazano na NEDOSTATKE I NEGATIVNE STRANE NAPRAVE, UREĐAJA, SISTEMA, TEHNIKE koje opisuje objavljeni naučni rad koji je izabran za razmatranje, KAO I EVENTUALNI PREDLOZI ZA PREVAZILAŽENJE NEDOSTATAKA NA KOJE UKAZUJETE.

3. Rad treba napisati sažeto, na tri do četiri strane, u formi u kojoj se pišu radovi za objavljivanje u časopisima i zbornicima (uobičajeno je da se piše u dve kolone, ali ovoga puta neka bude u jednoj):
- naslov rada
- naslov rada na engleskom
- ime i prezime autora - studenta, Mašinski fakultet u Beogradu, broj indeksa
- kratak sadržaj (apstrakt) u nekoliko rečenica
- kratak sadržaj na engleskom (abstract) - prevod sa srpskog
- ključne reči
- ključne reči na engleskom
- uvod
- glavni sadržaj rada - npr. jedna strana kratak prikaz naučnog rada koji razmatrate i NAJMANJE DVE STRANE U OKVIRU KOJIH ĆE BITI UKAZANO NA NEDOSTATKE I EVENTUALNO DATI PREDLOZI ZA PREVAZILAŽENJE NEDOSTATAKA NA KOJE SE UKAZUJE
- zaključak
- literatura - citirati rad koji se kritički analizira.

4. Uz rad koji uradite, potrebno je priložiti i izabrani naučni rad koji je razmatran.

5. Rad treba poslati na adresu plukic@mas.bg.ac.rs, zajedno sa radom iz literature koji je razmatran.

6. Cilj je da se uradi zadati rad u određenom roku. Krajnji rok za slanje radova je 15. januar 2022. Nakon ovog termina biće zaključene konačne ocene.

Uz najbolje želje, pozdravljam Vas!

Post Reply